3 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych od 2015 r. do chwili obecnej wobec Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.